Applagårdens förskola

Nybyggnad förskola

Applagårdens förskola

Nybyggnad förskola

På uppdrag av Varbergs Kommun har D OFFICE arkitekter tagit fram förstudie och kalkylunderlag för nybyggnad av förskola med 6 avdelningar och tillagningskök i ett plan i Bua centrum. Verksamhetens pedagogik har varit styrande för utformningen och förstudien är framtagen i nära samarbete med kommun, förskolechef och pedagoger.

Avdelningarna är utformade som oregelbundet placerade volymer runt en gemensam kärna med matsal och ateljéer. Den gemensamma kärnan får en spännande form med många små rumsligheter och binder samman alla avdelningar för att möjliggöra ett nära samarbete. Genom de gemensamma utrymmena når man även lekgården. Invändiga funktioner som t.ex. den gemensamma vattenateljén, binds samman med de pedagogiska rummen i utemiljön. I anslutning till gemensamhetsutrymmena finns även mindre ateljéer som samutnyttjas mellan avdelningarna två och två.

Hela byggnaden är samlad under ett stort, grönt tak som ger solavskärmning och väderskydd. Varje avdelning har en egen entré mot gården där det även finns möjlighet till utevila i skydd av taket.

Alla projekt